Öffentliche n°1910

Petitionär/in: Alain Gales

Géint d'Privatiséierung vum ëffentlechen Transport

Ziel der Petition

Den Ö.T. muss an staatlecher Regie bleiwen. Et daerf net souweit kommen, dass all erkämpften Atout'en lo iwwer de Koup gerannt gin.

Beweggründe für die Petition

D Zukunft vum Land leit doran, dass effentlech staatlech Betrieber offiziell och vum Staat dirigeiert gin. Et daerf net sin dass öffentlech Dingschtleeschtungen privatiseiert gin, nemmen well een duerch Personalmangel lo d Zukunft vun deenen Jonken op d Spill setzt.

abgelaufen  19.08.2021
128 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Alle Unterschriften