Öffentliche n°2995

Petitionär/in: --- ---

Sylvester feieren ewei sech dat geheiert, Feierwierk iwerall!!

Ziel der Petition

Feierwierk erlaaben, onmeiglech das traditioun geläscht gett weinst den deieren dann sollen se hier deiern doheem haalen. Das een mol am Joer wou d'leit hieren Spass wellen hun, traditioun as traditioun an soll och bestoen bleiwen soss keinte ma national feierdaach och sin loosen mam feierwierk

Beweggründe für die Petition

Freedefeier Feierwierk iwerall erlaaben an sylvester feieren ewei sech dat geheiert

Petition teilen

Alle Unterschriften