Öffentliche n°2526

Petitionär/in: Patrick Hurst

Besser vu neien Stroossen Gebrauch maachen duerch Prioritéit fir de Bus / Mieux tirer profit de nouvelles routes par une priorité aux bus

Ziel der Petition

D'Ziel ass ët ze verhënneren, dat de Bau vu neie Stroossen automatesch ëmmer nei Staue mat sech brëngt a generell nëmmen zum Virdeel fir den Auto ass. Sprëch: E Bus mat 50-100 Passagéier ass méi efficace wéi 60-80 Autoën! / Le but de cette pétition est d'éviter le paradoxe que l'ouverture de ... mehr

Beweggründe für die Petition

Stauen op groussen Axe si nët nëmme Stressfacteuren an Zäitverloscht, mee och e Booster fir CO2-Ausstouss an Energieverschwendung. Generäll ass ët och esou dat d'Busse meeschtens nët vum Virdeel vun der Stroos (z.B. autobunnsverbindunge profitéieren) an dodurch manner atraktiv zum Auto sinn.  ... mehr

abgelaufen  12.01.2023
56 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Alle Unterschriften