Einfache n°347

Petitionär/in: Albert Stoffel

Fir den Tram an esou schnell wéi méiglech

Ziel der Petition

Mir wëlle frësch Loft fir ons an ons Kanner , manner Diesel -Steckstoff-gëft a manner Busgestuckels an Busrowdien déi ons esougur um Trottoir ëmrennen mat hire Monster-Réckspigelen. Je me permets d'étayer un peu ma pétition. Le texte luxembourgeois de style pamphlet fait allusion à la ... mehr

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
06.10.2014

Die einfache Petition Nr. 347 wurde am 06-10-2014 abgeschlossen

16.07.2014

Information au pétitionnaire sur le reclassement de sa pétition publique en pétition ordinaire et demande de clôture

14.07.2014

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 347 wegen vefehlten Quorums.