Öffentliche n°2967

Petitionär/in: Jade Emini

remboursement total de lunettes par la CNS

Ziel der Petition

De Brëll ganz vun der CNS rembourséiert kréien.

Beweggründe für die Petition

Mir sinn sou gesot gezwongen e Brëll ze kafe wann den Dokter eis et seet. Net jiddereen huet d'Suen sech dann sou kuerzfristeg mol e Brëll ze leeschten, schliisslech ginn se och net méi bëlleg. Mir hunn eis net ausgesicht e Brëll ze brauchen. Den totale Remboursement vun der CNS géing also ... mehr

abgelaufen  22.02.2024
5474 /4.500
100%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
10.07.2024

Eine öffentliche Ausschuss-Anhörung betreffend die öffentliche Petition Nr. 2967 fand am 10-07-2024 statt

07.03.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2967 hat am 07-03-2024 das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften erreicht

07.03.2024

Gültige Online-Unterschriften: 5474

23.02.2024

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2967 ist am 23-02-2024 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 5503

12.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2967 kann ab dem 12-01-2024 unterschrieben werden

11.01.2024

Zulässigkeitsbescheid

11.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2967 wurde am 11-01-2024 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 12-01-2024 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 22-02-2024 um 23:59

10.01.2024

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 10-01-2024 betreffend die Petition Nr. 2967 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

30.11.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2967 wurde am 30-11-2023 eingereicht.

Titel der Petition: remboursement total de lunettes par la CNS

Ziel der Petition: De Brëll ganz vun der CNS rembourséiert kréien.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Mir sinn sou gesot gezwongen e Brëll ze kafe wann den Dokter eis et seet. Net jiddereen huet d'Suen sech dann sou kuerzfristeg mol e Brëll ze leeschten, schliisslech ginn se och net méi bëlleg. Mir hunn eis net ausgesicht e Brëll ze brauchen.

Den totale Remboursement vun der CNS géing also villen Hëllefen.