Öffentliche n°2929

Petitionär/in: Semir Honsic

De Verkaf vun Tubakwaren fir all déi Leit verbidden dei um oder nom 1. Januar 2009 gebuer sinn

Ziel der Petition

D'Zil ass fir eng fëmmfräi Generatioun ze hunn an sou d'Gesondheet vun de Jonken zu engem gewëssen Deel ze garantéieren.

Beweggründe für die Petition

D'Fëmmen stéiert all déi Menschen déi net fëmmen. Den Tubak ze legaliséieren an ze verkaafen, eppes wat de Mensche schued, ass net de richtege Wee fir d'Gesondheet ze fierderen.

abgelaufen  18.01.2024
140 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
14.03.2024

Beendigungsbescheid

13.03.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2929 wurde am 13-03-2024 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

26.01.2024

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

24.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2929 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 24-01-2024 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 140

24.01.2024

Gültige Online-Unterschriften: 140

19.01.2024

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2929 ist am 19-01-2024 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 140

08.12.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2929 kann ab dem 08-12-2023 unterschrieben werden

07.12.2023

Zulässigkeitsbescheid

07.12.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2929 wurde am 07-12-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 08-12-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 18-01-2024 um 23:59

06.12.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 06-12-2023 betreffend die Petition Nr. 2929 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

17.10.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2929 wurde am 17-10-2023 eingereicht.

Titel der Petition: De Verkaf vun Tubakwaren fir all déi Leit verbidden dei um oder nom 1. Januar 2009 gebuer sinn

Ziel der Petition: D'Zil ass fir eng fëmmfräi Generatioun ze hunn an sou d'Gesondheet vun de Jonken zu engem gewëssen Deel ze garantéieren.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: D'Fëmmen stéiert all déi Menschen déi net fëmmen. Den Tubak ze legaliséieren an ze verkaafen, eppes wat de Mensche schued, ass net de richtege Wee fir d'Gesondheet ze fierderen.