Öffentliche n°2821

Petitionär/in: Fernand Pott

Wahlpflicht ofschafen.

Ziel der Petition

d´Leit sollen selwer decidéieren kënen op sie wielen wëllen goen oder net.

Beweggründe für die Petition

no denen lëschten Wahlen huet een gesin dass d´Wahlresultat emmer manner respektéiert get, dofir wär et gutt wann d´Wahlpflicht géif ofgeschaft gin,och ass festgestallt gin dass ganz vill Leit einfach hirer Wahlpflicht net no kommen,an einfach net wielen gin,den interessi bei de Leit fir ... mehr

abgelaufen  20.10.2023
141 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
12.01.2024

Beendigungsbescheid

10.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2821 wurde am 10-01-2024 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande de clôture faite par le pétitionnaire le 7 décembre 2023

07.12.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

06.12.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 06-12-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 141

06.12.2023

Gültige Online-Unterschriften: 141

21.10.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2821 ist am 21-10-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 141

09.09.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 kann ab dem 09-09-2023 unterschrieben werden

08.09.2023

Zulässigkeitsbescheid

08.09.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 wurde am 08-09-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 09-09-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 20-10-2023 um 23:59

06.09.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 06-09-2023 betreffend die Petition Nr. 2821 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

29.06.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 wurde am 29-06-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Wahlpflicht ofschafen.

Ziel der Petition: d´Leit sollen selwer decidéieren kënen op sie wielen wëllen goen oder net.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: no denen lëschten Wahlen huet een gesin dass d´Wahlresultat emmer manner respektéiert get, dofir wär et gutt wann d´Wahlpflicht géif ofgeschaft gin,och ass festgestallt gin dass ganz vill Leit einfach hirer Wahlpflicht net no kommen,an einfach net wielen gin,den interessi bei de Leit fir wielen ze goen ass also net ganz grouss,waat och déi 20% vun ongültegen Wahlzidelen belëen.