Öffentliche n°2819

Petitionär/in: Linda Klaes

Dash-Cams sollen erlaabt ginn an och als Beweis kënne benotzt ginn

Ziel der Petition

Beweisméiglechkeeten am Fall vun engem Accident, fir kënnen eendeiteg festzestellen ween am Fehler ass.

Beweggründe für die Petition

All Dag passeieren immens vill Accidenter, wou net bei all Accident kann bewisen gin ween Schold ass well sech d'Parteien géigenseiteg beschellegen. Eng Erlabnis fir eng Dash-cam am Auto ze befestegen géif immens hëllefen fir an esou Fäll kënnen ze beweisen ween Schold ass.

abgelaufen  20.10.2023
353 /4.500
8%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
29.01.2024

Beendigungsbescheid

24.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2819 wurde am 24-01-2024 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

07.12.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

06.12.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2819 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 06-12-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 353

06.12.2023

Gültige Online-Unterschriften: 353

21.10.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2819 ist am 21-10-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 353

09.09.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2819 kann ab dem 09-09-2023 unterschrieben werden

08.09.2023

Zulässigkeitsbescheid

08.09.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2819 wurde am 08-09-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 09-09-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 20-10-2023 um 23:59

06.09.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 06-09-2023 betreffend die Petition Nr. 2819 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

28.06.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2819 wurde am 28-06-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Dash-Cams sollen erlaabt ginn an och als Beweis kënne benotzt ginn

Ziel der Petition: Beweisméiglechkeeten am Fall vun engem Accident, fir kënnen eendeiteg festzestellen ween am Fehler ass.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: All Dag passeieren immens vill Accidenter, wou net bei all Accident kann bewisen gin ween Schold ass well sech d'Parteien géigenseiteg beschellegen. Eng Erlabnis fir eng Dash-cam am Auto ze befestegen géif immens hëllefen fir an esou Fäll kënnen ze beweisen ween Schold ass.