Öffentliche n°2726

Petitionär/in: Roger Jean Paul Braun

Fir d'Ofschafe vum Cumul vun de politesche Mandater. Een Deputéierte soll net méi och nach dierfe Buergermeeschter, Schäffen oder Conseiller sinn.

Ziel der Petition

Ofschaffe vun dem Kumul vun de Politesche Mandater An dëst vun, dem Deputéierten, de Buergermeeschter bis zu dënn Schäffen an de Conseilleren aus de Gemengen. D 'Interessen firwat een asteet a gewielt ginn ass déi stoussen munch mol openaner. An dëst sinn dann schwiereg Situatiounen fir de ... mehr

Beweggründe für die Petition

E Cumul vu politesche Mandater verhënnert dass de Gewielten sech honnertprozenteg op eng Funktioun ka konzentréieren. Vertraue vum Wieler kréien verlaangt awer no engem kompletten a responsabelen Asaz an engem éierlechen Engagement. Mat méi Mandater kann dat schwiereg ginn, well engem ... mehr

abgelaufen  22.06.2023
135 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
13.12.2023

Beendigungsbescheid

06.12.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2726 wurde am 06-12-2023 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

12.10.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

11.10.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2726 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 11-10-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 135

11.10.2023

Gültige Online-Unterschriften: 135

23.06.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2726 ist am 23-06-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 135

12.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2726 kann ab dem 12-05-2023 unterschrieben werden

11.05.2023

Zulässigkeitsbescheid

11.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2726 wurde am 11-05-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 12-05-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 22-06-2023 um 23:59

10.05.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 10-05-2023 betreffend die Petition Nr. 2726 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

31.03.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2726 wurde am 31-03-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Fir d'Ofschafe vum Cumul vun de politesche Mandater. Een Deputéierte soll net méi och nach dierfe Buergermeeschter, Schäffen oder Conseiller sinn.

 

 

Ziel der Petition: Ofschaffe vun dem Kumul vun de Politesche Mandater An dëst vun, dem Deputéierten, de Buergermeeschter bis zu dënn Schäffen an de Conseilleren aus de Gemengen.

D 'Interessen firwat een asteet a gewielt ginn ass déi stoussen munch mol openaner. An dëst sinn dann schwiereg Situatiounen fir de Gewielten.

 

 

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: E Cumul vu politesche Mandater verhënnert dass de Gewielten sech honnertprozenteg op eng Funktioun ka konzentréieren. Vertraue vum Wieler kréien verlaangt awer no engem kompletten a responsabelen Asaz an engem éierlechen Engagement. Mat méi Mandater kann dat schwiereg ginn, well engem Deputéierte seng Intressien an Decisiounen u Fraktiounszwang gebonne kënne sinn oder einfach net déi vun engem Buergermeeschter sinn. An deem Sënn ass e Cumul kontraproduktiv, egal wéi, e Mandat kennt ze kuerz. An dat mécht dem Gewielten och dacks onnéideg d'Liewen an d'Aarbecht schwéier a kann e Verloscht u Credibilitéit mat sech bréngen