Öffentliche n°2652

Petitionär/in: René Thill

Congé fir een Elterendeel an de Schoulvakanzen an der Primärschoul

Ziel der Petition

- dem Kand ass ed méiglech rofzekommen no den Schoulzäiten, an net nach an de Vakanzen mussen an eng Maison Relais oder soss ähnlech Servicer ze goen. Kand ass méi Stressresistent well ed net dauerhaft op engem Stresslevel ass. -Méi Kand-Elterenzäit (Mamm,Papp oder ... mehr

Beweggründe für die Petition

-Besser fir de Gesondheetssystem durch manner Stress vun den Elteren an Kand -Entlaschten vun den edukativen Servicer/Personal... - Zäit fir allgemeng Projeten (Natur, Benevolat, Altersheem Austausch teschent Jonk & Aal,....) -Méi grousst Interesse un méi Fräizäitaktivitéit gin durch ... mehr

abgelaufen  17.04.2023
321 /4.500
7%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
28.06.2023

Beendigungsbescheid

26.06.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2652 wurde am 26-06-2023 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

10.05.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

10.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2652 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 10-05-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 321

10.05.2023

Gültige Online-Unterschriften: 321

18.04.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2652 ist am 18-04-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 321

07.03.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2652 kann ab dem 07-03-2023 unterschrieben werden

07.03.2023

Zulässigkeitsbescheid

06.03.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2652 wurde am 06-03-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 07-03-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 17-04-2023 um 23:59

02.03.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 02-03-2023 betreffend die Petition Nr. 2652 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

22.02.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2652 wurde am 22-02-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Congé fir een Elterendeel an de Schoulvakanzen an der Primärschoul

 

 

 

Ziel der Petition: - dem Kand ass ed méiglech rofzekommen no den Schoulzäiten, an net nach an de Vakanzen mussen an eng Maison Relais oder soss ähnlech Servicer ze goen.

Kand ass méi Stressresistent well ed net dauerhaft op engem Stresslevel ass.

 

-Méi Kand-Elterenzäit (Mamm,Papp oder Erzéihungsberechtegten)

 

- méi Eegenengagement an der Erzéihung durch méi Zäit. Kand muss manner an eng Maison Relais, Crèche Oder Daagsmamm...

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: -Besser fir de Gesondheetssystem durch manner Stress vun den Elteren an Kand

 

-Entlaschten vun den edukativen Servicer/Personal...

 

- Zäit fir allgemeng Projeten (Natur, Benevolat, Altersheem Austausch teschent Jonk & Aal,....)

 

-Méi grousst Interesse un méi Fräizäitaktivitéit gin durch méi Familienzäit ( allgemengt Wessen fördernd durch Aktivitéiten...)