Öffentliche n°2581

Petitionär/in: Kelly Wehles

Reouverture vum Gebuertshaus Lunata

Ziel der Petition

Zill vum der Petitioun ass, dass Mammen den Choix hunn, fir erem kennen am Lunata's Haus ze accouchéieren.

Beweggründe für die Petition

An engem Gebuertshaus ze accouchéieren, ass vun fillen Virdeeler, eng vertrauten wunnlesch Ëmgéigend, eng 1 zu 1 Betreiung vun da Hiewan an bei manner Hektik geléngt et fillen Fraen sech besser ze entspaanen an dréit dozou béi, dass manner Komplikatiounen wärend der Gebuert kennen optrieden.  ... mehr

abgelaufen  02.03.2023
1033 /4.500
23%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
28.06.2023

Beendigungsbescheid

26.06.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2581 wurde am 26-06-2023 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

10.05.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

10.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2581 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 10-05-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 1033

10.05.2023

Gültige Online-Unterschriften: 1033

03.03.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2581 ist am 03-03-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 1033

20.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2581 kann ab dem 20-01-2023 unterschrieben werden

19.01.2023

Zulässigkeitsbescheid

19.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2581 wurde am 19-01-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 20-01-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 02-03-2023 um 23:59

18.01.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 18-01-2023 betreffend die Petition Nr. 2581 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

10.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2581 wurde am 10-01-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Reouverture vum Gebuertshaus Lunata

Ziel der Petition: Zill vum der Petitioun ass, dass Mammen den Choix hunn, fir erem kennen am Lunata's Haus ze accouchéieren.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: An engem Gebuertshaus ze accouchéieren, ass vun fillen Virdeeler, eng vertrauten wunnlesch Ëmgéigend, eng 1 zu 1 Betreiung vun da Hiewan an bei manner Hektik geléngt et fillen Fraen sech besser ze entspaanen an dréit dozou béi, dass manner Komplikatiounen wärend der Gebuert kennen optrieden.