Öffentliche n°2558

Petitionär/in: Marc Hemmer

Pensioun fir Handwierker um selwechte Niveau wéi beim Staat

Ziel der Petition

But vun der Petitioun as fir d‘Handwierk rëm méi intressant ze maan. All Handwierker ,déi am Privatsecteur geschafft hun sollen déiselwecht Pensioun kréien wéi beim Staat ,CFL ,an Gemengen. Den Ënnerscheed soll vum Staat iwerholl gin.

Beweggründe für die Petition

Mir kënnen net all gudden Handwierker un den Staat verléieren ,deen do villäit een Job mecht wou em kee Spaas mecht.

abgelaufen  02.03.2023
107 /4.500
2%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
10.05.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

10.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2558 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 10-05-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 107

10.05.2023

Gültige Online-Unterschriften: 107

03.03.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2558 ist am 03-03-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 107

20.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2558 kann ab dem 20-01-2023 unterschrieben werden

19.01.2023

Zulässigkeitsbescheid

19.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2558 wurde am 19-01-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 20-01-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 02-03-2023 um 23:59

18.01.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 18-01-2023 betreffend die Petition Nr. 2558 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

18.12.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2558 wurde am 18-12-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Pensioun fir Handwierker um selwechte Niveau wéi beim Staat

Ziel der Petition: But vun der Petitioun as fir d‘Handwierk rëm méi intressant ze maan.

 

All Handwierker ,déi am Privatsecteur geschafft hun sollen déiselwecht Pensioun kréien wéi beim Staat ,CFL ,an Gemengen.

Den Ënnerscheed soll vum Staat iwerholl gin.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Mir kënnen net all gudden Handwierker un den Staat verléieren ,deen do villäit een Job mecht wou em kee Spaas mecht.