Einfache n°2550

Petitionär/in: Jennifer in't Groen

Beschäftegungsvertrag mat Schüler/-innen a Student/-innen och ausserhalb vun Schoulvakanzen méiglech maachen.

Ziel der Petition

Student/-innen a Schüler/-inne sollen op fräiwëlleger Basis och ausserhalb vun hire Schoulvakanzen duerfe vir ee Patron schaffen. Dëst ënnert engem Beschäftegungsvertrag an net ënnert engem Aarbechtsvertrag. Si sollen d'Méiglechkeet hunn sech eppes ze verdéngen, ouni ënnert engem Kontrakt ... mehr

Beweggründe für die Petition

Bis ewell duerfe Student/-innen a Schüler/-innen NET ënnert engem Beschäftegungsvertrag ausserhalb vu Schoulvakanze schaffen. Weekends ginn et vill Méiglechkeeten a ville verschiddene Branchen ze schaffen, bei deenen een och ausserhalb vu Schoulvakanze gutt gebraucht ka ginn. Vir de Betrib ... mehr

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
08.09.2023

Weiterleitung der Stellungnahme der Regierung an den Autor der Petition

31.07.2023

Eine Stellungnahme betreffend die einfache Petition Nr. 2550 liegt vor, am 31-07-2023

Minister: Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
28.06.2023

Eine Stellungnahme wurde am 28-06-2023 betreffend die einfache Petition Nr. 2550 angefragt

Minister: Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire

26.06.2023

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 2550, welche das Quorum von 4500 Unterschriften verfehlt hat, zur einfachen Petition am 26-06-2023