Öffentliche n°2548

Petitionär/in: Jérôme Clesen

Géint d'Ofschafe vun de verschiddene Buslinnen a Richtung industriell Sitten

Ziel der Petition

Upassungen an Léisungen mat den betraffenen Leit an Industrien ze fannen. An net einfach alles fort ze huelen. Dass all Mënsch zefridden ass.

Beweggründe für die Petition

Meng Motivatioun ass déi dass Stroossen déi lo scho bei verschidden Auerzäiten iwwerlaascht sinn net nach méi Trafic entsteet. Gett och ëmmer gesot et soll een mam ëffentlechen Transport fueren wann een Méiglechkeet huet, an dann op den Auto verzichten soll wann et net unbedingt noutwendeg ... mehr

abgelaufen  02.03.2023
1965 /4.500
44%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
28.06.2023

Beendigungsbescheid

26.06.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2548 wurde am 26-06-2023 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

10.05.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

10.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2548 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 10-05-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 1965

10.05.2023

Gültige Online-Unterschriften: 1965

03.03.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2548 ist am 03-03-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 1965

20.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2548 kann ab dem 20-01-2023 unterschrieben werden

19.01.2023

Zulässigkeitsbescheid

19.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2548 wurde am 19-01-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 20-01-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 02-03-2023 um 23:59

18.01.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 18-01-2023 betreffend die Petition Nr. 2548 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

03.12.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2548 wurde am 03-12-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Géint d'Ofschafe vun de verschiddene Buslinnen a Richtung industriell Sitten

Ziel der Petition: Upassungen an Léisungen mat den betraffenen Leit an Industrien ze fannen. An net einfach alles fort ze huelen. Dass all Mënsch zefridden ass.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Meng Motivatioun ass déi dass Stroossen déi lo scho bei verschidden Auerzäiten iwwerlaascht sinn net nach méi Trafic entsteet. Gett och ëmmer gesot et soll een mam ëffentlechen Transport fueren wann een Méiglechkeet huet, an dann op den Auto verzichten soll wann et net unbedingt noutwendeg ass, dann kann et dach net sinn dass se fort geholl ginn.