Öffentliche n°2526

Petitionär/in: Patrick Hurst

Besser vu neien Stroossen Gebrauch maachen duerch Prioritéit fir de Bus / Mieux tirer profit de nouvelles routes par une priorité aux bus

Ziel der Petition

D'Ziel ass ët ze verhënneren, dat de Bau vu neie Stroossen automatesch ëmmer nei Staue mat sech brëngt a generell nëmmen zum Virdeel fir den Auto ass. Sprëch: E Bus mat 50-100 Passagéier ass méi efficace wéi 60-80 Autoën! / Le but de cette pétition est d'éviter le paradoxe que l'ouverture de ... mehr

Beweggründe für die Petition

Stauen op groussen Axe si nët nëmme Stressfacteuren an Zäitverloscht, mee och e Booster fir CO2-Ausstouss an Energieverschwendung. Generäll ass ët och esou dat d'Busse meeschtens nët vum Virdeel vun der Stroos (z.B. autobunnsverbindunge profitéieren) an dodurch manner atraktiv zum Auto sinn.  ... mehr

abgelaufen  12.01.2023
56 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
11.05.2023

Beendigungsbescheid

10.05.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2526 wurde am 10-05-2023 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

07.03.2023

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

02.03.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2526 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 02-03-2023 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 56

02.03.2023

Gültige Online-Unterschriften: 56

13.01.2023

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2526 ist am 13-01-2023 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 56

02.12.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2526 kann ab dem 02-12-2022 unterschrieben werden

01.12.2022

Zulässigkeitsbescheid

01.12.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2526 wurde am 01-12-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 02-12-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 12-01-2023 um 23:59

30.11.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 30-11-2022 betreffend die Petition Nr. 2526 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

11.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2526 wurde am 11-11-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Besser vu neien Stroossen Gebrauch maachen duerch Prioritéit fir de Bus / Mieux tirer profit de nouvelles routes par une priorité aux bus

Ziel der Petition: D'Ziel ass ët ze verhënneren, dat de Bau vu neie Stroossen automatesch ëmmer nei Staue mat sech brëngt a generell nëmmen zum Virdeel fir den Auto ass. Sprëch: E Bus mat 50-100 Passagéier ass méi efficace wéi 60-80 Autoën!

/ Le but de cette pétition est d'éviter le paradoxe que l'ouverture de nouvelles routes, généralement avantageuse aux voitures n'engendre de plus en plus de bouchons. À savoir, un bus à 50-100 places est plus efficace que 60-80 voitures.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Stauen op groussen Axe si nët nëmme Stressfacteuren an Zäitverloscht, mee och e Booster fir CO2-Ausstouss an Energieverschwendung. Generäll ass ët och esou dat d'Busse meeschtens nët vum Virdeel vun der Stroos (z.B. autobunnsverbindunge profitéieren) an dodurch manner atraktiv zum Auto sinn.

/ Les bouchons ne sont pas qu'une source de stress mais aussi des booster d'émission de CO2 et gaspillage énergétique. Pourtant, les lignes de bus ne profitent bien souvent pas de l'avantage de rapidité de certains axes, comme les autoroutes ce qui les rend moins atractifs par rapport à la voiture individuelle!