Öffentliche n°2516

Petitionär/in: Marc Detail

Contrôle technique vun de Gefierer all 2 Joer wéi an deenen aneren EU-Länner och

Ziel der Petition

Zil ass dass all Auto/Moto asw no deenen eischten 4 Joer just all 2 Joer an Kontroll muss goen. De Prais keint jo dann och amplaatz fun 64EUR op zb 90 oder 100EUR gehuewen ginn.

Beweggründe für die Petition

An der ganzer EU ass et och all 2 Joer..Aaner Gesetzer iwerhuelen mir jo och gär fun deenen Daitschen.

abgelaufen  29.12.2022
5298 /4.500
100%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
19.04.2023

Eine öffentliche Ausschuss-Anhörung betreffend die öffentliche Petition Nr. 2516 fand am 19-04-2023 statt

18.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2516 hat am 18-01-2023 das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften erreicht

18.01.2023

Gültige Online-Unterschriften: 5298

30.12.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2516 ist am 30-12-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 5316

18.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2516 kann ab dem 18-11-2022 unterschrieben werden

18.11.2022

Zulässigkeitsbescheid

17.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2516 wurde am 17-11-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 18-11-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 29-12-2022 um 23:59

16.11.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 16-11-2022 betreffend die Petition Nr. 2516 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

30.10.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2516 wurde am 30-10-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Contrôle technique vun de Gefierer all 2 Joer wéi an deenen aneren EU-Länner och

Ziel der Petition: Zil ass dass all Auto/Moto asw no deenen eischten 4 Joer just all 2 Joer an Kontroll muss goen. De Prais keint jo dann och amplaatz fun 64EUR op zb 90 oder 100EUR gehuewen ginn.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: An der ganzer EU ass et och all 2 Joer..Aaner Gesetzer iwerhuelen mir jo och gär fun deenen Daitschen.