Einfache n°2438

Petitionär/in: André Schmit

Fir déi jäerlech Upassung vun de Steiertabellen un d'Inflatioun

Ziel der Petition

Et geet drëm ze verhënneren dat een duerch Bezuelen vun Index Tranchen nit méi Steieren bezilt an deem Steier Tabellen un Inflatioun ugepasst gett an dat am beschten ex-ante zu der erwaarter Inflatioun am Joer X +1. Eng Ex-post Upassung ass och nach emmer besser wei keng. Dei sougenannte ... mehr

Beweggründe für die Petition

Motivatioun erkläert sech per se duerch den But. Mei Steiergerechtegkeet fir jidder een..

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
02.12.2022

Transmission de la demande de prise de position au pétitionnaire pour information

01.12.2022

Eine Stellungnahme wurde am 01-12-2022 betreffend die einfache Petition Nr. 2438 angefragt

Minister: Madame Yuriko Backes, Ministre des Finances

30.11.2022

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 2438, welche das Quorum von 4500 Unterschriften verfehlt hat, zur einfachen Petition am 30-11-2022