Öffentliche n°2412

Petitionär/in: Marc Faramelli

Géint d'Zwangsmemberschaft bei der Chambre de Commerce Luxembourg

Ziel der Petition

D'Zil vun der Petitioun ass d'Aféiere vun enger Memberschaft bei der Chambre de Commerce op fräiwëlleger Basis fir Privatpersounen an Entreprisen.

Beweggründe für die Petition

De Leit d'Méiglechkeet ginn sech fräi ze entscheeden ob se der Chambre de Commerce wëlle bäitrieden, oder eben net, am Respekt vum Artikel 20, Alinea 2, vun de Mënscherechter "Keen duerf an eng Verenegong gezwong gin."

28
Tage verbleiben
52 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
13.09.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2412 kann ab dem 13-09-2022 unterschrieben werden

12.09.2022

Zulässigkeitsbescheid

09.09.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2412 wurde am 09-09-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 13-09-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 24-10-2022 um 23:59

07.09.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 07-09-2022 betreffend die Petition Nr. 2412 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

14.07.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2412 wurde am 14-07-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Géint d'Zwangsmemberschaft bei der Chambre de Commerce Luxembourg

Ziel der Petition: D'Zil vun der Petitioun ass d'Aféiere vun enger Memberschaft bei der Chambre de Commerce op fräiwëlleger Basis fir Privatpersounen an Entreprisen.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: De Leit d'Méiglechkeet ginn sech fräi ze entscheeden ob se der Chambre de Commerce wëlle bäitrieden, oder eben net, am Respekt vum Artikel 20, Alinea 2, vun de Mënscherechter "Keen duerf an eng Verenegong gezwong gin."