Öffentliche n°2370

Petitionär/in: Mandy Melone

Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

Ziel der Petition

Zil ass dass ed een Conge extraordinaire ageféiert gett, fir dass dei Jonk leit déi schaffen ginn een urecht op een extraen Conge kréien, wann hier Elteren oder een Elter-deel bestued oder gepacst gett.

Beweggründe für die Petition

Zéit huet évoluéiert an emmer méi Elteren ginn gescheed an frësch bestued, an sou wéi d'Elteren een daag urecht op Congé extraordinaire hunn, wär ed korrekt an fair, dass Kanner vun den Elteren (wann sie schon schaffen) och een urecht op een congé extraordinaire kréien, wann hier Elteren oder ... mehr

abgelaufen  11.08.2022
47 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
12.08.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2370 ist am 12-08-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 47

04.07.2022

Zulässigkeitsbescheid

01.07.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2370 kann ab dem 01-07-2022 unterschrieben werden

30.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2370 wurde am 30-06-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 01-07-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 11-08-2022 um 23:59

29.06.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 29-06-2022 betreffend die Petition Nr. 2370 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

16.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2370 wurde am 16-06-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

Ziel der Petition: Zil ass dass ed een Conge extraordinaire ageféiert gett, fir dass dei Jonk leit déi schaffen ginn een urecht op een extraen Conge kréien, wann hier Elteren oder een Elter-deel bestued oder gepacst gett.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Zéit huet évoluéiert an emmer méi Elteren ginn gescheed an frësch bestued, an sou wéi d'Elteren een daag urecht op Congé extraordinaire hunn, wär ed korrekt an fair, dass Kanner vun den Elteren (wann sie schon schaffen) och een urecht op een congé extraordinaire kréien, wann hier Elteren oder een deel vun den Elteren bestued oder gepacst gett. Außerdem, fir scheedungskanner wär ed em sou méi ideal, well ed do am warscheinlechsten ass, dass d'Elteren sech irjendwann frësch bestueden wäerten.