Öffentliche n°2362

Petitionär/in: André Vandendries

Fir de Majorzsystem bei de Gemengewalen bei Gemengen bis zu 15.000 Awunner. Pour le système à la majorité relative aux élections communales dans les communes jusqu'à 15 000 habitants.

Ziel der Petition

Stäerkung vum Majorzsystem bei de Gemengewalen duerch d'Eropsetze vun der Zuel vun den Awunner bei der Berechnung vum Majorz- respektiv vum Proporzsystem vun 3.000 op 15.000. Renforcement du système à la majorité relative aux élections communales, en portant le nombre d'habitants dans le ... mehr

Beweggründe für die Petition

Dat ofgeännert Walgesetz vum 18. Februar 2003 schreift vir, datt an de Gemenge mat manner wéi 3.000 Awunner nom Majorzsystem (eenzel Kandidaten) a mat enger Awunnerzuel vun 3.000 a méi nom Proporzsystem (Lëschte mat Kandidaten) gestëmmt gëtt. Duerch d'Wuesse vun den Awunnerzuelen an och ... mehr

abgelaufen  11.08.2022
313 /4.500
7%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
12.08.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2362 ist am 12-08-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 313

04.07.2022

Zulässigkeitsbescheid

01.07.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2362 kann ab dem 01-07-2022 unterschrieben werden

30.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2362 wurde am 30-06-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 01-07-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 11-08-2022 um 23:59

29.06.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 29-06-2022 betreffend die Petition Nr. 2362 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

11.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2362 wurde am 11-06-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Fir de Majorzsystem bei de Gemengewalen bei Gemengen bis zu 15.000 Awunner.

Pour le système à la majorité relative aux élections communales dans les communes jusqu'à 15 000 habitants.

Ziel der Petition: Stäerkung vum Majorzsystem bei de Gemengewalen duerch d'Eropsetze vun der Zuel vun den Awunner bei der Berechnung vum Majorz- respektiv vum Proporzsystem vun 3.000 op 15.000.

 

Renforcement du système à la majorité relative aux élections communales, en portant le nombre d'habitants dans le calcul pour passer du système à la majorité relative au système de la représentation proportionnelle de 3 000 à 15 000.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Dat ofgeännert Walgesetz vum 18. Februar 2003 schreift vir, datt an de Gemenge mat manner wéi 3.000 Awunner nom Majorzsystem (eenzel Kandidaten) a mat enger Awunnerzuel vun 3.000 a méi nom Proporzsystem (Lëschte mat Kandidaten) gestëmmt gëtt.

Duerch d'Wuesse vun den Awunnerzuelen an och duerch e puer Gemengefusiounen sinn an de leschte Joren eng Rei vu Gemengen an de Proporzsystem era gerutscht, sou datt fir d'Walen d'nächst Joer déi éischte Kéier méi Gemengen am Proporz- wéi am Majorzsystem wäerte sinn.

An de klenge bis mëttelgrousse Gemengen identifizéiert sech de Bierger éischter mat eenzele Leit wéi mat Parteien oder Gruppéierungen. Doriwwer eraus verhënnert de Proporzsystem och um praktesche Plang, datt eenzel Leit, déi sech duerchaus fir d'Gemengepolitik interesséieren, awer sech net parteipolitesch banne wëllen, iwwerhaapt nach eng Chance hunn, fir sech als Eenzelkandidat opzesetzen.

 

La loi électorale modifiée du 18 février 2003 stipule que dans les communes de moins de 3 000 habitants le vote se fait au scrutin à la majorité relative (candidats individuels) et de 3 000 habitants et plus au scrutin proportionnel (listes de candidats).

En raison de l'augmentation de la population et également en raison de certaines fusions communales, un nombre plus élevé de communes sont entrées dans le système de la représentation proportionnelle ces dernières années, de sorte qu'il y aura, pour les élections de l'année prochaine, pour la première fois, plus de communes en système de la représentation proportionnelle qu'en système à la majorité relative.

Dans les petites et moyennes communes, le citoyen s'identifie à des candidats individuels plutôt qu'à des partis ou à des groupes. De plus, le système de la représentation proportionnelle empêche également, sur le plan pratique, que des personnes qui s'intéressent pourtant à la politique communale, mais qui n'ont aucun intérêt pour s'impliquer dans un parti, aient la chance de se présenter comme candidats individuels.