Einfache n°2362

Petitionär/in: André Vandendries

Fir de Majorzsystem bei de Gemengewalen bei Gemengen bis zu 15.000 Awunner. Pour le système à la majorité relative aux élections communales dans les communes jusqu'à 15 000 habitants.

Ziel der Petition

Stäerkung vum Majorzsystem bei de Gemengewalen duerch d'Eropsetze vun der Zuel vun den Awunner bei der Berechnung vum Majorz- respektiv vum Proporzsystem vun 3.000 op 15.000. Renforcement du système à la majorité relative aux élections communales, en portant le nombre d'habitants dans le ... mehr

Beweggründe für die Petition

Dat ofgeännert Walgesetz vum 18. Februar 2003 schreift vir, datt an de Gemenge mat manner wéi 3.000 Awunner nom Majorzsystem (eenzel Kandidaten) a mat enger Awunnerzuel vun 3.000 a méi nom Proporzsystem (Lëschte mat Kandidaten) gestëmmt gëtt. Duerch d'Wuesse vun den Awunnerzuelen an och ... mehr

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
04.04.2023

Beendigungsbescheid

30.03.2023

Die einfache Petition Nr. 2362 wurde am 30-03-2023 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Prise de position gouvernementale restée sans suite

16.01.2023

Weiterleitung der Stellungnahme der Regierung an den Autor der Petition

22.12.2022

Eine Stellungnahme betreffend die einfache Petition Nr. 2362 liegt vor, am 22-12-2022

Minister: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
28.10.2022

Eine Stellungnahme wurde am 28-10-2022 betreffend die einfache Petition Nr. 2362 angefragt

Minister: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur

26.10.2022

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 2362, welche das Quorum von 4500 Unterschriften verfehlt hat, zur einfachen Petition am 26-10-2022