Öffentliche n°2361

Petitionär/in: Alain Gales

Alkohol an Handy hannert dem Steierrad: Een No-Go. Empfindlech Geld- a Prisongsstrofen fir déi wou et einfach net leieren.

Ziel der Petition

D Strossen mussen mei secher gin. Vill manner Akzidenter , Schweierblesseierter an Doudeger. Mat harden Geld an Prisongsstrofen leieren dei Onverbesserlech et vlait eischter, KEEN Alkohol mei ze drenken iir een sech hannert d Steierrad setzt. Handy um Ouer as grad esou liewensgefeierlech

Beweggründe für die Petition

Wann all alkoholisiert Persounen hannert dem Steier richteg deier Geldstrofen an/oder Prisong kreien, get et am Strosseverkeier och mei secher. D selwecht mam Handy.

abgelaufen  08.08.2022
238 /4.500
5%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
18.11.2022

Beendigungsbescheid

16.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2361 wurde am 16-11-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

06.10.2022

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

05.10.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2361 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 05-10-2022 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 238

05.10.2022

Gültige Online-Unterschriften: 238

09.08.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2361 ist am 09-08-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 239

28.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2361 kann ab dem 28-06-2022 unterschrieben werden

24.06.2022

Zulässigkeitsbescheid

24.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2361 wurde am 24-06-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 28-06-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 08-08-2022 um 23:59

22.06.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 22-06-2022 betreffend die Petition Nr. 2361 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

10.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2361 wurde am 10-06-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Alkohol an Handy hannert dem Steierrad: Een No-Go. Empfindlech Geld- a Prisongsstrofen fir déi wou et einfach net leieren.

Ziel der Petition: D Strossen mussen mei secher gin. Vill manner Akzidenter , Schweierblesseierter an Doudeger. Mat harden Geld an Prisongsstrofen leieren dei Onverbesserlech et vlait eischter, KEEN Alkohol mei ze drenken iir een sech hannert d Steierrad setzt. Handy um Ouer as grad esou liewensgefeierlech

 

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Wann all alkoholisiert Persounen hannert dem Steier richteg deier Geldstrofen an/oder Prisong kreien, get et am Strosseverkeier och mei secher. D selwecht mam Handy.