Öffentliche n°2300

Petitionär/in: Serge Peiffer

De Meeschter soll am Lëtzebuerger Qualifikatiounsrahmen op de Niveau 6 opgewäert ginn. Le brevet de maîtrise doit être revalorisé au niveau 6 dans le cadre de qualification luxembourgeois.

Ziel der Petition

De Meeschterbréif ass den héchsten Ofschloss am Handwierk a muss och deementspriechend am nationale Qualifikationsrahmen op de Niveau 6 agestuuft ginn! Well nëmme wann mir dem Meeschter déi richteg Valeur ginn huet de Jonken e nennenswäert Ziel. Duerch dëss Opwertung kommen méi interesséiert ... mehr

Beweggründe für die Petition

Säit Jore geschitt eng Devalorisatioun vum Meeschter am Handwierk. D'Handwierk gëtt als Oofstellgleis vum Schoulsystem benotzt fir datt all Schüler en Ofschloss muss kréien. Fréier huet et Sënn gemaach fir en Handwierk ze wielen, fir do säi Beruffswee anzeschloen. De jonken, léierende Mënsch ... mehr

abgelaufen  30.06.2022
3042 /4.500
68%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
18.11.2022

Beendigungsbescheid

16.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2300 wurde am 16-11-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

06.10.2022

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

05.10.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2300 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 05-10-2022 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 3042

05.10.2022

Gültige Online-Unterschriften: 2687

01.07.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2300 ist am 01-07-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 2687

30.06.2022

Gültige Papier- Unterschriften: 355

23.05.2022

Zulässigkeitsbescheid

20.05.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2300 kann ab dem 20-05-2022 unterschrieben werden

19.05.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2300 wurde am 19-05-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 20-05-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 30-06-2022 um 23:59

18.05.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 18-05-2022 betreffend die Petition Nr. 2300 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

03.04.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2300 wurde am 03-04-2022 eingereicht.

Titel der Petition: De Meeschter soll am Lëtzebuerger Qualifikatiounsrahmen op de Niveau 6 opgewäert ginn.

Le brevet de maîtrise doit être revalorisé au niveau 6 dans le cadre de qualification luxembourgeois.

 

Ziel der Petition: De Meeschterbréif ass den héchsten Ofschloss am Handwierk a muss och deementspriechend am nationale Qualifikationsrahmen op de Niveau 6 agestuuft ginn! Well nëmme wann mir dem Meeschter déi richteg Valeur ginn huet de Jonken e nennenswäert Ziel. Duerch dëss Opwertung kommen méi interesséiert mat engem gudden Niveau an d’ Beruffsausbildung d’Resultat ass dat dem qualifizéierte Personalmangel laangfristeg entgéintzewierken.Et ginn all Joer grouss Kampagnen gemaach dat ass jo gudd, geet an desem Fall net duer fir eng richteg Opwertung. D’Zil ass et de Meeschter an de Niveau 6 anzestuffen, an domat dem Handwierk eng Perspektiv ze ginn! Duerch des Valorisatioun werten d’ Elteren hier Kanner och erem an d’ Handwierk lossen.

Le brevet de maîtrise est le diplôme le plus élevé dans l'artisanat et doit donc être classé au niveau 6 du cadre national des qualifications! Ce n'est que si nous donnons une vraie valeur au maître que le jeune aura un objectif digne d'être mentionné. Cette revalorisation permettra d'attirer davantage de personnes vers la formation professionnelle et de lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Chaque année, de grandes campagnes sont organisées, elles sont bonnes, mais dans ce cas, elles ne suffisent pas à assurer une véritable valorisation. L'objectif est de classer le maître au niveau 6 et de donner une perspective au métier. Grâce à la revalorisation, les parents n'interdiront plus à leurs enfants d'entrer dans l'artisanat.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Säit Jore geschitt eng Devalorisatioun vum Meeschter am Handwierk. D'Handwierk gëtt als Oofstellgleis vum Schoulsystem benotzt fir datt all Schüler en Ofschloss muss kréien. Fréier huet et Sënn gemaach fir en Handwierk ze wielen, fir do säi Beruffswee anzeschloen. De jonken, léierende Mënsch soll vun Ufank un gesinn, datt wann een de Wee als Handwierker aschléit, genau sou gutt säi Wee ka maachen, wéi ee mat engem akademeschen Ofschloss. Leider si vill Leit ëmmer nach der Meenung, datt een als Handwierker als zweet Klass ugesi gëtt, nëmme wéineg bis guer keng Unerkennung kritt a verdéngt. Nëmme mat der Ënnerstëtzung vun Iech alleguer an eiser Politik ass et méiglech déi Jonk erëm fir een Handwierk ze begeeschteren, hinnen eng Zukunftsperspektiv ze ginn an domat dem well länger bestoende Manktem un qualifizéierten Handwierker laangfristeg entgéintzewierken.

Depuis des années, il existe une dévaluation du brevet de maîtrise des artisans. Le métier d’artisan est utilisé comme voie désaffectée par le système scolaire pour que chaque élève aura un certificat de fin d’études. Dans le temps il faisait sens de choisir un métier et d’y faire carrière. Un jeune apprenti doit savoir dès le début, quand il prendra le chemin d’artisan, qu’il pourra faire son chemin aussi bien qu’une personne avec un diplôme académique. Malheureusement beaucoup de personnes sont d’avis qu’un artisan est une personne de 2ième classe, qui reçoit peu de considération. Seulement avec votre support et celui de notre politique, on pourrait éventuellement remotiver les jeunes à choisir un métier d’artisan en leur donnant une perspective d’avenir. Ainsi on remédierait à la pénurie de personnes compétentes à long terme.