Öffentliche n°2297

Petitionär/in: Daniel Wiseler

Erofsetzen vun der TVA op Liewensmëttel. Réduction de la TVA sur les produits alimentaires

Ziel der Petition

No Stroum an Gas Erhéijung ginn och ons Liewensmëttel all Dag méi deier. Liewensmëttel sollen kee Luxus sinn dofir Froen ech fir TVA op Liewensmëttel ob Null se setzen soulaang dee schreckleche Krich an der Ukraine un dauert.

Beweggründe für die Petition

Ass eng Hëllef fir all Stot

15
Tage verbleiben
202 /4.500
5%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
02.05.2022

Zulässigkeitsbescheid

29.04.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2297 kann ab dem 29-04-2022 unterschrieben werden

28.04.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2297 wurde am 28-04-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 29-04-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 09-06-2022 um 23:59

27.04.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 27-04-2022 betreffend die Petition Nr. 2297 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

29.03.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2297 wurde am 29-03-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Erofsetzen vun der TVA op Liewensmëttel.

Réduction de la TVA sur les produits alimentaires

 

Ziel der Petition: No Stroum an Gas Erhéijung ginn och ons Liewensmëttel all Dag méi deier. Liewensmëttel sollen kee Luxus sinn dofir Froen ech fir TVA op Liewensmëttel ob Null se setzen soulaang dee schreckleche Krich an der Ukraine un dauert.

 

 

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Ass eng Hëllef fir all Stot