Einfache n°2122

Petitionär/in: Pierrot Joseph Léon Feltgen

ADAPTO - fir eng besser Organisatioun am Sënn vu Leit mat enger Behënnerung ADAPTO - für eine bessere Organisation im Sinne der Personen mit einer Behinderung ADAPTO - pour une meilleure organisation en faveur des personnes avec un handicap

Ziel der Petition

Den ADAPTO-System soll nees ee Garant vun der Mobilitéit fir Mënsche mat enger Beeinträchtigung ginn. Dëse Service soll net eng Brems oder souguer een Hënnernes, mee ganz au Contraire ee Moyen zur Inklusioun an d'gesellschaftlech Liewe fir Leit mat Mobilitéitsproblemer sinn. Et muss ee ... mehr

Beweggründe für die Petition

Säit September si vill Leit mat enger geeschteger Behënnerung vum aktive Liewen ausgeschloss, well si sech net méi op eng zouverlässeg Aart a Weis op hir Aktivitéiten am Sport, Kultur a soss Fräizäitaktivitéiten deplacéiere kënnen. Grad des Leit brauchen eng Reegelméissegkeet an hirem ... mehr

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
06.10.2022

Beendigungsbescheid

05.10.2022

Die einfache Petition Nr. 2122 wurde am 05-10-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Prise de position gouvernementale restée sans suite

04.07.2022

Weiterleitung der Stellungnahme der Regierung an den Autor der Petition

Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire
02.06.2022

Eine Stellungnahme betreffend die einfache Petition Nr. 2122 liegt vor, am 02-06-2022

Minister: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
06.04.2022

Eine Stellungnahme wurde am 06-04-2022 betreffend die einfache Petition Nr. 2122 angefragt

Minister: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire
30.03.2022

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 2122, welche das Quorum von 4500 Unterschriften verfehlt hat, zur einfachen Petition am 30-03-2022