Einfache n°2107

Petitionär/in: Jean Marie Jean-Pierre Heuschling

Schluss mat der steierlecher Diskriminéierung géint Elengerzéier! Mettre fin à la discrimination fiscale des familles monoparentales!

Ziel der Petition

De Collectif Monoparental fuerdert: 1. Elo direkt e Reklassement vun den elengerzéiende Familljen an d'Steierklass 2. (Definitioun vun ,,elengerzéiend Famill": een eenzegen Erwuessenen, Wittfra/Wittmann, gescheet, oder Jonggesell(in), mat engem oder méi Kanner zu Laaschten) 2. ... mehr

Beweggründe für die Petition

Motivatioun vun der Petitioun: Nach ëmmer ginn hei zu Lëtzebuerg d'Kanner aus elengerzéiende Familljen diskriminéiert duerch e steierleche System deen sech nom Familljestand vun hiren Elteren riicht. Dës Kanner ginn onfair benodeelegt, well deen Elterendeel dee si erzéit ganz eleng méi ... mehr

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
13.10.2022

Transmission de la réaction de la part du pétitionnaire au Ministre compétent

09.09.2022

Réaction de la part du pétitionnaire à la prise de position gouvernementale

Réaction de la part du pétitionnaire Réaction de la part du pétitionnaire
13.07.2022

Weiterleitung der Stellungnahme der Regierung an den Autor der Petition

Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire
17.06.2022

Eine Stellungnahme betreffend die einfache Petition Nr. 2107 liegt vor, am 17-06-2022

Minister: Madame Yuriko Backes, Ministre des Finances

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
04.05.2022

Eine Stellungnahme wurde am 04-05-2022 betreffend die einfache Petition Nr. 2107 angefragt

Minister: Madame Yuriko Backes, Ministre des Finances

Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire
27.04.2022

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 2107, welche das Quorum von 4500 Unterschriften verfehlt hat, zur einfachen Petition am 27-04-2022