Öffentliche n°1910

Petitionär/in: Alain Gales

Géint d'Privatiséierung vum ëffentlechen Transport

Ziel der Petition

Den Ö.T. muss an staatlecher Regie bleiwen. Et daerf net souweit kommen, dass all erkämpften Atout'en lo iwwer de Koup gerannt gin.

Beweggründe für die Petition

D Zukunft vum Land leit doran, dass effentlech staatlech Betrieber offiziell och vum Staat dirigeiert gin. Et daerf net sin dass öffentlech Dingschtleeschtungen privatiseiert gin, nemmen well een duerch Personalmangel lo d Zukunft vun deenen Jonken op d Spill setzt.

abgelaufen  19.08.2021
128 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
20.08.2021

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 1910 ist am 20-08-2021 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 128

09.07.2021

Die öffentliche Petition Nr. 1910 kann ab dem 09-07-2021 unterschrieben werden

08.07.2021

Zulässigkeitsbescheid

08.07.2021

Die öffentliche Petition Nr. 1910 wurde am 08-07-2021 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 09-07-2021 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 19-08-2021 um 23:59

07.07.2021

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 07-07-2021 betreffend die Petition Nr. 1910 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

21.06.2021

Die öffentliche Petition Nr. 1910 wurde am 21-06-2021 eingereicht.

Titel der Petition: Géint d'Privatiséierung vum ëffentlechen Transport

Ziel der Petition: Den Ö.T. muss an staatlecher Regie bleiwen. Et daerf net souweit kommen, dass all erkämpften Atout'en lo iwwer de Koup gerannt gin.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: D Zukunft vum Land leit doran, dass effentlech staatlech Betrieber offiziell och vum Staat dirigeiert gin.

Et daerf net sin dass öffentlech Dingschtleeschtungen privatiseiert gin, nemmen well een duerch Personalmangel lo d Zukunft vun deenen Jonken op d Spill setzt.