Einfache n°3032

Petitionär/in: Loris Stankovic

Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

Ziel der Petition

Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft ... mehr

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
09.02.2024

Eine Stellungnahme wurde am 09-02-2024 betreffend die einfache Petition Nr. 3032 angefragt

Minister: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

07.02.2024

Die einfache Petition Nr. 3032 wurde vom Petitionsausschuss am 07-02-2024 für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

25.01.2024

Die einfache Petition Nr. 3032 wurde am 25-01-2024 eingereicht.

Titel der Petition: Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

Ziel der Petition: Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft guff an ech well dass et rëm Letzebeueg gëtt.Dofir well ech mech asetzen dass dat och rëm geschitt an dass all di Leit déi nei hei an Land kommen dermat déi Letzebeueg gutt kenne well et ass jo schliisslech eis Landessprooch, ech fannen och dass dat Fach ,,Digital Science‘‘ neicht bréngt an och net sou sënnvoll ass wei letzebeueg. Ech hoffen dass ech iergendeppes erreeche kann.