Öffentliche n°2995

Petitionär/in: --- ---

Sylvester feieren ewei sech dat geheiert, Feierwierk iwerall!!

Ziel der Petition

Feierwierk erlaaben, onmeiglech das traditioun geläscht gett weinst den deieren dann sollen se hier deiern doheem haalen. Das een mol am Joer wou d'leit hieren Spass wellen hun, traditioun as traditioun an soll och bestoen bleiwen soss keinte ma national feierdaach och sin loosen mam feierwierk

Beweggründe für die Petition

Freedefeier Feierwierk iwerall erlaaben an sylvester feieren ewei sech dat geheiert

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
01.02.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2995 wurde am 01-02-2024 zurückgezogen

Begründung des Rückzugs: Identité du pétitionnaire contestée.

26.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2995 kann ab dem 26-01-2024 unterschrieben werden

25.01.2024

Zulässigkeitsbescheid

25.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2995 wurde am 25-01-2024 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 26-01-2024 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 07-03-2024 um 23:59

24.01.2024

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 24-01-2024 betreffend die Petition Nr. 2995 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

01.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2995 wurde am 01-01-2024 eingereicht.

Titel der Petition: Sylvester feieren ewei sech dat geheiert, Feierwierk iwerall!!

Ziel der Petition: Feierwierk erlaaben, onmeiglech das traditioun geläscht gett weinst den deieren

dann sollen se hier deiern doheem haalen. Das een mol am Joer wou d'leit hieren Spass wellen hun, traditioun as traditioun an soll och bestoen bleiwen soss keinte ma national feierdaach och sin loosen mam feierwierk

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Freedefeier Feierwierk iwerall erlaaben an sylvester feieren ewei sech dat geheiert