Einfache n°2142

Petitionär/in: Patrick Hurst

D'viischt Diere vu Linnebusse souwéi déi 2 éischt Sëtzreien déi fir PMR reservéiert si solle nees déblockéiert ginn !

Ziel der Petition

Linnebussen, déi zur öffentlecher Infrastruktur gehéiere, solle fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit nees vollstänneg accessibel ginn, sou wéi se daat virum 15. März 2020 waren!

Beweggründe für die Petition

D’UN-Behënnerterechtskonventioun schreiwt am Artikel 2 de Begrëff vun der Konzeptioun fir jiddereen (Universal Design) fest a garantéiert am Artikel 9 d’Zougänglechkeet vun öffentlechen Infrastrukturen, souwéi d’Recht op perséinlech Autonomie am Artikel 19. D'UN-Konventioun fir Leit mat ... mehr

Diese öffentliche Petition hat keine 4.500 Unterschrifen gesammelt. Auf Antrag des Urhebers wurde sie in eine einfache Petition umgewandet. Öffentliche Petition anzeigen.

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
06.10.2022

Beendigungsbescheid

05.10.2022

Die einfache Petition Nr. 2142 wurde am 05-10-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Prise de position gouvernementale restée sans suite

29.06.2022

Weiterleitung der Stellungnahme der Regierung an den Autor der Petition

Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire
12.05.2022

Eine Stellungnahme betreffend die einfache Petition Nr. 2142 liegt vor, am 12-05-2022

Minister: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Prise de position gouvernementale
Prise de position gouvernementale
06.04.2022

Eine Stellungnahme wurde am 06-04-2022 betreffend die einfache Petition Nr. 2142 angefragt

Minister: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire
30.03.2022

Umstufung der öffentlichen Petition Nr. 2142, welche das Quorum von 4500 Unterschriften verfehlt hat, zur einfachen Petition am 30-03-2022