Public n°2370

Petitioner: Mandy Melone

Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

Purpose of the petition

Zil ass dass ed een Conge extraordinaire ageféiert gett, fir dass dei Jonk leit déi schaffen ginn een urecht op een extraen Conge kréien, wann hier Elteren oder een Elter-deel bestued oder gepacst gett.

Reasons for the petition

Zéit huet évoluéiert an emmer méi Elteren ginn gescheed an frësch bestued, an sou wéi d'Elteren een daag urecht op Congé extraordinaire hunn, wär ed korrekt an fair, dass Kanner vun den Elteren (wann sie schon schaffen) och een urecht op een congé extraordinaire kréien, wann hier Elteren oder ... more

ended  11.08.2022
47 /4.500
1%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
12.08.2022

The period for signing the public petition n°. 2370 is closed on 12-08-2022 - Number of electronic signatures before validation: 47

04.07.2022

Statement of admissibility

01.07.2022

The public petition n°2370 is open for signature, on 01-07-2022

30.06.2022

The public petition n°2370 is declared admissible by the Conference of Presidents on 30-06-2022

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 01-07-2022 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 11-08-2022 at 11:59 p.m.

29.06.2022

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2370, on 29-06-2022

Opinion of the Committee on Petitions: positive

16.06.2022

The petition public n°2370 is submitted the 16-06-2022

Title of the petition: Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

Aim of the petition: Zil ass dass ed een Conge extraordinaire ageféiert gett, fir dass dei Jonk leit déi schaffen ginn een urecht op een extraen Conge kréien, wann hier Elteren oder een Elter-deel bestued oder gepacst gett.

Motivation of the general interest of the petition: Zéit huet évoluéiert an emmer méi Elteren ginn gescheed an frësch bestued, an sou wéi d'Elteren een daag urecht op Congé extraordinaire hunn, wär ed korrekt an fair, dass Kanner vun den Elteren (wann sie schon schaffen) och een urecht op een congé extraordinaire kréien, wann hier Elteren oder een deel vun den Elteren bestued oder gepacst gett. Außerdem, fir scheedungskanner wär ed em sou méi ideal, well ed do am warscheinlechsten ass, dass d'Elteren sech irjendwann frësch bestueden wäerten.