Einfach Petitioun

Et ginn dräi Méiglechkeete fir eng einfach Petitioun eranzeginn.

Iwwert Email

Dir kënnt eis Är einfach Petitioun per Email op petition@chd.lu schécken.

Per Post

Dir kënnt eis Är einfach Petitioun per Courrier op d’Adresse :

Au Président de la Chambre des Députés
23, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxembourg

schécken.

Perséinlech

Dir kënnt dem Chamberpresident d’Petitioun perséinlech iwwerreechen (e Rendez-Vous muss virdrunner fixéiert ginn).