Ordinary n°2577

Petitioner: Romain Reiter

Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen"

Purpose of the petition

Här Präsident D Mistelen, ( den Schmarotzer) breeden sich sich an ëmmer méi engem rasantem Tempo aus, net nëmmen an Uebstbongerten. Wann näischt geschitt wärten demnächst duerch d Mistelen vill méi Uebstbeem ofstiewen wéi der neier geplanzt ginn. D Baueren hunn net méi déi Zäit fir hier ... more

Share petition

The steps of this petition

Icon process
08.09.2023

Transmission of the government's position paper to the petitioner

27.07.2023

A position statement regarding the ordinary petition n°2577 is available on 27-07-2023

Minister(s) : Monsieur Claude Haagen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Madame Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
19.01.2023

A position statement is requested on the ordinary petition n°2577, on 19-01-2023

Minister(s) : Monsieur Claude Haagen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Madame Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

18.01.2023

The ordinary petition n°2577 is declared admissible by the Committee on Petitions, on 18-01-2023

Admissibility: admissible

06.01.2023

The petition ordinary n°2577 is submitted the 06-01-2023

Title of the petition: Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen"

Aim of the petition: Här Präsident

 

D Mistelen, ( den Schmarotzer) breeden sich sich an ëmmer méi engem rasantem Tempo aus, net nëmmen an Uebstbongerten. Wann näischt geschitt wärten demnächst duerch d Mistelen vill méi Uebstbeem ofstiewen wéi der neier geplanzt ginn.

 

D Baueren hunn net méi déi Zäit fir hier Beem vun dem Mistelen ze befreien.

 

Den Staat soll aktiv ginn, an d Beem vun den Mestelen befreien.

 

Entweder duerch en Subsid, oder duerch Aktivéierung vun Leit ouni Aarbicht, déi sich doduerch eppes derbäi verdéngen kennen.

 

Dir kennt Iech och annner Moossnamen afalen lossen, dHaaptsaach et geschitt eppes.

 

Mat beschten Gréiss,

Romain Reiter