Public n°3023

Petitioner: Halid Karajbic

- Unerkennung vum palestinensesche Staat - - Reconnaissance de l'État palestinien - - Recognition of the Palestinian state - - Anerkennung des palästinensischen Staates -

Purpose of the petition

The goal is that Luxembourg recognizes the Palestinian state. Out of the 27 countries in the EU, 9 have already acknowledged the State of Palestine. As of June 2023, 139 out of 193 UN member states had acknowledged the State of Palestine. Luxembourg's recognition of Palestine is a symbolic ... more

Reasons for the petition

It has been demonstrated over the years that waiting for Israel to recognize Palestine is a naive dream at best. Israel has not hesitated to construct additional illegal settlements in the occupied West Bank. They have also shown no restraint in their blockade on Gaza, which has led to a lot ... more

ended  25.03.2024
5350 /4.500
100%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
26.03.2024

The period for signing the public petition n°. 3023 is closed on 26-03-2024 - Number of electronic signatures before validation: 5349

13.02.2024

The public petition n°3023 is open for signature, on 13-02-2024

12.02.2024

Statement of admissibility

12.02.2024

The public petition n°3023 is declared admissible by the Conference of Presidents on 12-02-2024

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 13-02-2024 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 25-03-2024 at 11:59 p.m.

07.02.2024

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 3023, on 07-02-2024

Opinion of the Committee on Petitions: positive

19.01.2024

The petition public n°3023 is submitted the 19-01-2024

Title of the petition: - Unerkennung vum palestinensesche Staat -

- Reconnaissance de l'État palestinien -

- Recognition of the Palestinian state -

- Anerkennung des palästinensischen Staates -

 

Aim of the petition: The goal is that Luxembourg recognizes the Palestinian state.

Out of the 27 countries in the EU, 9 have already acknowledged the State of Palestine.

As of June 2023, 139 out of 193 UN member states had acknowledged the State of Palestine.

Luxembourg's recognition of Palestine is a symbolic and essential step towards bringing justice to the Palestine.

Additionally, it would demonstrate that Luxembourg not only aids the Palestinian people with donations but also acknowledges them as a nation.

 

D'Zil ass, datt Lëtzebuerg de Palestina unerkennt.

Vun de 27 Länner an der EU hunn 9 schonn de palästinensesche Staat unerkannt.

Zënter Juni 2023 haten 139 vun 193 UNO-Memberstaaten de Staat Palestina unerkannt.

D'Lëtzebuerger Unerkennung vu Palästina ass e symboleschen a wesentleche Schrëtt fir d'Palestinensescht Vollek Gerechtegkeet ze bréngen.

Donieft géif et weisen, datt Lëtzebuerg de palästinensesche Vollek net nëmme mat spenden hëlleft, mee se och als Natioun unerkennt.

 

Motivation of the general interest of the petition: It has been demonstrated over the years that waiting for Israel to recognize Palestine is a naive dream at best. Israel has not hesitated to construct additional illegal settlements in the occupied West Bank. They have also shown no restraint in their blockade on Gaza, which has led to a lot of hatred, violence and instability in this region. To end the occupation, the recognition of the Palestinian state is the first step.

 

Et gouf iwwer d'Jore bewisen datt d'Waarden op Israel fir Palästina ze erkennen am beschten en naiven Dram ass. Israel huet net gezéckt fir zousätzlech illegal Siidlungen an der besëtzter Westbank ze bauen. Si hunn och an hirer Blockade op Gaza kee Réckstand gewisen, wat zu villen Haass,Gewalt an Instabilitéit an dëser Regioun gefouert huet. Fir d'Besatzung op en Enn ze bréngen, ass d'Unerkennung vum palästinensesche Staat den éischte Schrëtt.