Öffentliche n°3023

Petitionär/in: Halid Karajbic

- Unerkennung vum palestinensesche Staat - - Reconnaissance de l'État palestinien - - Recognition of the Palestinian state - - Anerkennung des palästinensischen Staates -

Ziel der Petition

The goal is that Luxembourg recognizes the Palestinian state. Out of the 27 countries in the EU, 9 have already acknowledged the State of Palestine. As of June 2023, 139 out of 193 UN member states had acknowledged the State of Palestine. Luxembourg's recognition of Palestine is a symbolic ... mehr

Beweggründe für die Petition

It has been demonstrated over the years that waiting for Israel to recognize Palestine is a naive dream at best. Israel has not hesitated to construct additional illegal settlements in the occupied West Bank. They have also shown no restraint in their blockade on Gaza, which has led to a lot ... mehr

abgelaufen  25.03.2024
5350 /4.500
100%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
26.03.2024

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 3023 ist am 26-03-2024 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 5349

13.02.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3023 kann ab dem 13-02-2024 unterschrieben werden

12.02.2024

Zulässigkeitsbescheid

12.02.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3023 wurde am 12-02-2024 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 13-02-2024 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 25-03-2024 um 23:59

07.02.2024

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 07-02-2024 betreffend die Petition Nr. 3023 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

19.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3023 wurde am 19-01-2024 eingereicht.

Titel der Petition: - Unerkennung vum palestinensesche Staat -

- Reconnaissance de l'État palestinien -

- Recognition of the Palestinian state -

- Anerkennung des palästinensischen Staates -

 

Ziel der Petition: The goal is that Luxembourg recognizes the Palestinian state.

Out of the 27 countries in the EU, 9 have already acknowledged the State of Palestine.

As of June 2023, 139 out of 193 UN member states had acknowledged the State of Palestine.

Luxembourg's recognition of Palestine is a symbolic and essential step towards bringing justice to the Palestine.

Additionally, it would demonstrate that Luxembourg not only aids the Palestinian people with donations but also acknowledges them as a nation.

 

D'Zil ass, datt Lëtzebuerg de Palestina unerkennt.

Vun de 27 Länner an der EU hunn 9 schonn de palästinensesche Staat unerkannt.

Zënter Juni 2023 haten 139 vun 193 UNO-Memberstaaten de Staat Palestina unerkannt.

D'Lëtzebuerger Unerkennung vu Palästina ass e symboleschen a wesentleche Schrëtt fir d'Palestinensescht Vollek Gerechtegkeet ze bréngen.

Donieft géif et weisen, datt Lëtzebuerg de palästinensesche Vollek net nëmme mat spenden hëlleft, mee se och als Natioun unerkennt.

 

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: It has been demonstrated over the years that waiting for Israel to recognize Palestine is a naive dream at best. Israel has not hesitated to construct additional illegal settlements in the occupied West Bank. They have also shown no restraint in their blockade on Gaza, which has led to a lot of hatred, violence and instability in this region. To end the occupation, the recognition of the Palestinian state is the first step.

 

Et gouf iwwer d'Jore bewisen datt d'Waarden op Israel fir Palästina ze erkennen am beschten en naiven Dram ass. Israel huet net gezéckt fir zousätzlech illegal Siidlungen an der besëtzter Westbank ze bauen. Si hunn och an hirer Blockade op Gaza kee Réckstand gewisen, wat zu villen Haass,Gewalt an Instabilitéit an dëser Regioun gefouert huet. Fir d'Besatzung op en Enn ze bréngen, ass d'Unerkennung vum palästinensesche Staat den éischte Schrëtt.