Öffentliche n°2948

Petitionär/in: Jeff Bruck

Pétitioun fir eng Realitéitsno Adaptatioun vun den Horairen vum / Öffentlechen Transport zu Lëtzebuerg nach virum 2.Quartal 2024.

Ziel der Petition

Ziel vun der Pétitioun ass et de Fuergäscht eng besser Planung ze gewährleschten welchen Bus, Zuch oder Tram se können huelen, fir mat esou wéineg wéi méiglech Verspéidung um Ziel unzekommen. Horairen firzetäuschen déi um Fuerplang stinn an an der Réalitéit nie anzehaalen sin, sollen dobai ... mehr

Beweggründe für die Petition

Berufschauffeure am ëffentleche Bus Transport gesinn all Dag Live datt vill Linnen bestinn, wou den Horaire schon sait geraumer Zait nët méi anzehaale ass, bedingt durch Ännerungen vun der Strooseninfrastruktur durch 20er/ 30er Zonen, méi eng gestalten Stroosen wou een mam Bus schlecht durch ... mehr

abgelaufen  22.02.2024
218 /4.500
5%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
06.05.2024

Beendigungsbescheid

30.04.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2948 wurde am 30-04-2024 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

13.03.2024

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

13.03.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2948 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 13-03-2024 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 218

13.03.2024

Gültige Online-Unterschriften: 218

23.02.2024

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2948 ist am 23-02-2024 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 218

12.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2948 kann ab dem 12-01-2024 unterschrieben werden

11.01.2024

Zulässigkeitsbescheid

11.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 2948 wurde am 11-01-2024 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 12-01-2024 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 22-02-2024 um 23:59

10.01.2024

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 10-01-2024 betreffend die Petition Nr. 2948 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

11.11.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2948 wurde am 11-11-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Pétitioun fir eng Realitéitsno Adaptatioun vun den Horairen vum / Öffentlechen Transport zu Lëtzebuerg nach virum 2.Quartal 2024.

Ziel der Petition: Ziel vun der Pétitioun ass et de Fuergäscht eng besser Planung ze gewährleschten welchen Bus, Zuch oder Tram se können huelen, fir mat esou wéineg wéi méiglech Verspéidung um Ziel unzekommen. Horairen firzetäuschen déi um Fuerplang stinn an an der Réalitéit nie anzehaalen sin, sollen dobai evitéiert gin.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Berufschauffeure am ëffentleche Bus Transport gesinn all Dag Live datt vill Linnen bestinn, wou den Horaire schon sait geraumer Zait nët méi anzehaale ass, bedingt durch Ännerungen vun der Strooseninfrastruktur durch 20er/ 30er Zonen, méi eng gestalten Stroosen wou een mam Bus schlecht durch könnt, Ralentiseuren, vun Ampelanlagen wou aanescht geschalt gin sin, zousätzlechen Traffic, an méi Fuergäscht déi matfueren vue dem Gratis Transport och nach Owess Spéid.Reklamatiounen vun Client`s sin den Alldag gin, an fir d`Fuerpersonal eng weider Belaaschtung.