Öffentliche n°2130

Petitionär/in: Mandy Huberty

Petitioun géint d'2G Reegelen am « Fräizäitsekteur », Diskriminatioun vun enger klenger Minoritéit stoppen !

Ziel der Petition

Durch den Wandel an der lëtzter Zeit durch Covid19 Pandémie gëet bewosst eng Diskriminatioun vun enger klënger Minoritéit ,,ongeimpften Léitt" provozéiert! Et gëet geint Menschenrechter, bewosst gett eng kleng Minoritéit ausgeschloss an ongléich , onfair behandelt. Dat dierf haut zudaags nët ... mehr

Beweggründe für die Petition

Et ass géint Menschenrëchter, eng Diskrimination gëtt bewosst an ëffentlech provozéiern. Et ass eng Ausbéutung vun den Menschen déi net geimpft sen an gléichzéiteg bewosst eng psychesch Belaschtung provozéiert.

abgelaufen  17.02.2022
3225 /4.500
72%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
04.05.2022

Beendigungsbescheid

Déclaration de clôture Déclaration de clôture
27.04.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2130 wurde am 27-04-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

03.03.2022

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

02.03.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2130 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 02-03-2022 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 3225

02.03.2022

Gültige Online-Unterschriften: 3225

18.02.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2130 ist am 18-02-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 3225

07.01.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2130 kann ab dem 07-01-2022 unterschrieben werden

06.01.2022

Zulässigkeitsbescheid

06.01.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2130 wurde am 06-01-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 07-01-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 17-02-2022 um 23:59

05.01.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 05-01-2022 betreffend die Petition Nr. 2130 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

01.12.2021

Die öffentliche Petition Nr. 2130 wurde am 01-12-2021 eingereicht.

Titel der Petition: Petitioun géint d'2G Reegelen am « Fräizäitsekteur », Diskriminatioun vun enger klenger Minoritéit stoppen !

Ziel der Petition: Durch den Wandel an der lëtzter Zeit durch Covid19 Pandémie gëet bewosst eng Diskriminatioun vun enger klënger Minoritéit ,,ongeimpften Léitt" provozéiert! Et gëet geint Menschenrechter, bewosst gett eng kleng Minoritéit ausgeschloss an ongléich , onfair behandelt. Dat dierf haut zudaags nët méi passéiern. Mënschen déi sech durch enerschiedlech Grëen aktuell géint Impfung entschëeden dierfen net aus der Geschellschaft augeschloss ginn. Mir sollen zesummen hallen, mir sen alleguer gleich an kënnen héi am Land ais fréi Meenung vertrieden. Et dierf net sen, dass 2G Rëgeln am Fräizäitsekteur gëlten awer net fir den Arbeschtberéich. Dat ass net ëthesch vertriedbaar. Eng nach méi grouss psychësch Belaaschtung gëtt bewosst provozéiert. Héi sen Richtlinen iwerschratt ginn an gëet em Ausbeutung. Mir sen méi wéi eng Impfung et sollen déi 3G Rëgeln gëllen fir eng Diskrimination auszeschléissen. Mir wéisen waat Solidaritéit hëescht! Mir alleguer kënnen fir eng Gleichberechtung béidroen.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Et ass géint Menschenrëchter, eng Diskrimination gëtt bewosst an ëffentlech provozéiern. Et ass eng Ausbéutung vun den Menschen déi net geimpft sen an gléichzéiteg bewosst eng psychesch Belaschtung provozéiert.